http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สารจากผอ.กองช่าง

สวัสดีครับ .. ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในการเปิดการใช้งานเว็บไซต์ของกองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศภายในของกองช่างเอง แล้วในระยะเวลาหนึ่ง ของการทดสอบระบบ เมื่อเกิดการใช้งาน พบว่า สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด ออกเป็นรายงานผลด้านการดำเนินงาน ผ่านทางระบบเว็บไซต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของกองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งยังสามารถบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร หรือบริการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หวังไว้อย่างยิ่งว่าจะสามารถบริการประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ

แจ้งประกาศทั่วไป/แจ้งเพื่อทราบ

ดูทั้งหมด

บริการ Download เอกสาร

ดูทั้งหมด

ภารกิจกองช่าง ทต.จันจว้า

ขออภัยยังไม่มีรายการบันทึก

ใบอนุญาตก่อสร้าง

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.ยื่นคำรองตามแบบ ข.1 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบผังบริเวณ/สถานที่ก่อสร้าง 3 วัน นายตรวจเขต
3.ตรวจแบบแปลน 2 วัน วิศวกร/สถาปนิก
4.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
5.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
6.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 10 วัน

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.การยื่นตามแบบ ขถด.1 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบผังบริเวณ/สถานที่ดำเนินการ 3 วัน นายตรวจเขต
3.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
4.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
5.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 8 วัน

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.ยื่นคำรองตามแบบ ธพ.น6 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน 7 วัน นายตรวจเขต
3.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
4.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
5.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 12 วัน

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com