กองช่าง เทศบาลตำบลจันจว้า

0

ปริมาณงานประจำปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับแจ้ง

ข้อคิดเห็น ประปา,ไฟฟ้า,ถนน

คลิกเพื่อแจ้ง

ติดตาม

การขอใบอนุญาต

คลิกที่นี่

65

ภารกิจกองช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บริหารกองช่าง ทต.จันจว้า

ผลโครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ [2566]

สารจากกองช่าง ทต.จันจว้า

สวัสดีครับ ..ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลต่าง ๆ ฉับไวในการเรียกและค้นหา ดึงมาแสดงพร้อมเผยแพร่ต่อผู้ที่ต้องการได้ในทันที นับว่ามีประโยชน์นานับประการ ทางกองช่าง ทต.เทศบาลจันจว้า ได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการสำนักงาน เข้ามาสู่ปีที่ 3 พร้อมทั้งปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อวิถีการปฏิบัติงานของกองช่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม ทั้งยังสามารถนำไปเป็นผลการประเมินในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ความคืบหน้าของงานต่าง ๆ ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายต่อผู้บริหาร นับเป็นระบบช่วยในการตัดสินใจทางด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ เพิ่ม "การแจ้ง/แสดงความคิดเห็น" เกี่ยวกับ การบริการ ไฟฟ้า ,ประปา,ถนน เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล กองช่าง ทต.จันจว้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบจะสามารถอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาแต่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ

นายสุพล นัดดาพรหม เมื่อ : 21/08/2560

เปอร์เซ็นต์ผลสัมฤทธิ์ภารกิจงาน [2567]

จำนวนสั่งการภารกิจงาน [2567]

ภารกิจงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ [2567]

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก่อสร้าง

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
 2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
 4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
 5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
 6. ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
 7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
 8. ใบอนุญาตรับแจ้งการขุดดินถมดิน ฉบับละ 2,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าคำขอฯแบบฟอร์มต่าง ๆ ฉบับละ 2 บาท

ผู้ใดมีความประสงค์จะขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นหลักฐาน และ คำร้องต่อเทศบาลตำบลจันจว้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน

หลักฐานที่ต้องนำมาขออนุญาต

 1. แบบคำรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดินพร้อมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองพยาน จำนวน 1 ฉบับ [คลิ๊ก]
 2. สำเนาโฉลดที่ดิน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายบ้าน 4 ด้าน ๆ ละ 1 รูป จำนวน 4 รูป

การขุดดิน ผู้ใดขุดินลึกตั้งแต่สามเมตร หรือ มีพื้นที่ปากบ่อเกินหมื่นตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน) ยกเว้นบ่อน้ำพื้นที่ไม่เกิน สี่ตารางเมตร ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อเทศบาลตำบลจันจว้า

หลักฐานที่ต้องนำมาขออนุญาต

 1. แผนผังบริเวณที่จะขุดดิน เขตที่ดิน และที่ดินบริเวณใกล้เคียง
 2. แบบแปลนรายการประกอบแบบ และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร เว้นแต่ขุดลึกเกิน 24 เมตร ต้องไม่ต่ำกว่าระดับวุฒิวิศวกร
 3. วิธีการขุด และ ขนดิน
 4. ระยะเวลาการขุดดิน
 5. รายชื่อผู้ควบคุมการขุดดินตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำมาขออนุญาต

 • แผนผังบริเวณที่จะขุดดิน เขตที่ดิน และที่ดินบริเวณใกล้เคียง
 • แบบแปลนรายการประกอบแบบ และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร

หลักฐานที่ต้องนำมาขออนุญาตก่อสร้าง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
 • สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่ากับตัวจริงทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้การก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
  • หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
 • หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินต่างเจ้าของ
  • สำเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริงทุกหน้าของเจ้าของที่ดินต่างเจ้าของ
 • หนังสือของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร(กรณีเข้าข่ายอาคารควบคุม)
 • หนังสือของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรฒ(กรณีเข้าข่ายอาคารควบคุม)
 • แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแปลนพร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
 • รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย)

อาคารที่ทำการรื้อถอน จะต้องทำการยื่นเรื่องขออนุญาต โดยมีหลักฐาน และเงื่อนไขตามประเภทและขนาดของอาคาร

อาคารที่ต้องขออนุญาตในการรื้อถอน

 1. อาคารที่ส่วนสูงเกิน 50 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือสาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
 2. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยมีหลักฐานในการยื่่นขอ คือ
  • ภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
  • แผนผังบริเวณที่ตั้ง
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  • หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงาน

ใบอนุญาตก่อสร้าง

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.ยื่นคำรองตามแบบ ข.1 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบผังบริเวณ/สถานที่ก่อสร้าง 3 วัน นายตรวจเขต
3.ตรวจแบบแปลน 2 วัน วิศวกร/สถาปนิก
4.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
5.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
6.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 10 วัน

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.การยื่นตามแบบ ขถด.1 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบผังบริเวณ/สถานที่ดำเนินการ 3 วัน นายตรวจเขต
3.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
4.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
5.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 8 วัน

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.ยื่นคำรองตามแบบ ธพ.น6 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน 7 วัน นายตรวจเขต
3.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
4.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
5.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 12 วัน