ประมวลภาพภารกิจ กองช่าง


โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า