http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

กราฟแสดงแผนการปฏิบัติงานโครงการตามเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2561

  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2561

#
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เปอร์เซ็นงาน
ความคืบหน้า
ผู้รับผิดชอบ
41

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

57,500 บาท 0.53% 0.528% นายนเรศ มาละ 
42

ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย / ตัด) แบบมือถือ

6,300 บาท 0.06% 0.06% นายนเรศ มาละ 
43

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

86,900 บาท 0.80% - นายนเรศ มาละ 
44

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3

500,100 บาท 4.61% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
45

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8

299,200 บาท 2.76% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
46

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านใหม่ หมู่

400,000 บาท 3.69% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
47

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าถ่อน หมู่ 11

303,400 บาท 2.80% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
48

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2

500,000 บาท 4.61% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
49

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1

139,000 บาท 1.28% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
50

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5

397,300 บาท 3.66% - นายนเรศ มาละ 
51

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองร่อง หมู่ 8

300,000 บาท 2.77% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
52

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5

500,000 บาท 4.61% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
53

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9

400,000 บาท 3.69% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
54

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นยาง หมู่ 7

500,000 บาท 4.61% 4.60% นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
55

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ 6

152,600 บาท 1.41% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
56

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4

500,000 บาท 4.61% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
57

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองครก หมู่ 6

399,800 บาท 3.69% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
58

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสันหลวง หมู่ 10

203,500 บาท 1.88% 1.90% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
59

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านหัวฝาย หมู่ 11

177,900 บาท 1.64% 1.65% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
60

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4

497,200 บาท 4.59% - นายนเรศ มาละ 
61

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านทรายมูล หมู่ 2

400,000 บาท 3.69% - นายนเรศ มาละ 
62

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าสันหลวง หมู่ 10

196,800 บาท 1.81% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
63

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9

383,800 บาท 3.54% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
64

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บ้านสันทางหลวง หมู่ 12

383,400 บาท 3.54% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
65

โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ บริเวณปางควายบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1

200,000 บาท 1.84% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
66

โครงการก่อสร้างอาคารหอดูนก หน้าวัดพระทศพล (ป่าหมากหน่อ)

150,000 บาท 1.38% 1.848% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
67

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10

400,000 บาท 3.69% - นายนเรศ มาละ 
68

โครงการขยายถนนลูกรัง บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1

361,000 บาท 3.33% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
69

โครงการซ่อมแซมสุสาน บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3

400,000 บาท 3.69% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
70

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7

300,000 บาท 2.77% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
71

โครงการต่อเติมโครงหลังคาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันจว้า

500,000 บาท 4.61% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
72

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

50,000 บาท 0.46% 0.45% นายศานิต ลาต๊ะดี 
73

โครงการตีเส้นแบ่งผิวจราจรในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

50,000 บาท 0.46% - นายนเรศ มาละ 
74

โครงการปรับปรุงพระมรุมาศแลพภูมิทัศน์โดยรอบ

200,000 บาท 1.84% 1.84% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
75

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์

100,000 บาท 0.92% - นายนเรศ มาละ 
76

โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

50,000 บาท 0.46% 0.45% นายศานิต ลาต๊ะดี 
77

โครงการปรับปรุงอาคาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ 11

98,100 บาท 0.90% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
78

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท 2.77% - เนตรนภา ภิระบรรณ 
  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2561

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com