http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

กราฟแสดงแผนการปฏิบัติงานโครงการตามเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2562

  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2562

#
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เปอร์เซ็นงาน
ความคืบหน้า
ผู้รับผิดชอบ
79

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านแม่คำน้ำลัด

1,388,000 บาท 5.91% - นายศานิต ลาต๊ะดี 
80

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านทรายมูล

1,202,000 บาท 5.12% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
81

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลทติก สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก-วัดป่าหมากหน่อ

9,950,000 บาท 42.36% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
82

โครงการถมดินลูกรังบ้านหนองครก

210,000 บาท 0.89% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
83

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองร่อง

240,000 บาท 1.02% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
84

โครงการเปลื่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว

400,000 บาท 1.70% - นายดำรงเกียรติ ตันเขียว 
85

โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสันหลวง

400,000 บาท 1.70% - นายนิวัตร ราวิชัย 
86

โครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย

300,000 บาท 1.28% - นายปกิตต์ แก้วรากมุข 
87

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองครก

136,000 บาท 0.58% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
88

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสักน้อย บ้านแม่คำน้ำลัด

400,000 บาท 1.70% - นายนิวัตร ราวิชัย 
89

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนน บ้านป่าสักหลวง

500,000 บาท 2.13% - นายนิวัตร ราวิชัย 
90

โครงการก่อสร้างท่อเหลื่ยมทางเข้าสุสาน บ้านสันทางหลวง

400,000 บาท 1.70% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
91

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5

500,000 บาท 2.13% - นายนิวัตร ราวิชัย 
92

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3

347,000 บาท 1.52% - นายนเรศ มาละ 
93

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3

153,000 บาท 0.67% - นายนเรศ มาละ 
94

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านต้นยาง

106,000 บาท 0.47% - นายศานิต ลาต๊ะดี 
95

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5

400,000 บาท 1.70% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
96

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าถ่อน

170,000 บาท 0.75% - นายนิวัตร ราวิชัย 
97

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7

295,000 บาท 1.30% - นายดำรงเกียรติ ตันเขียว 
98

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าสุสาน บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 6

300,000 บาท 1.28% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
99

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านดง หมู่ 6

400,000 บาท 1.70% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
100

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2

55,000 บาท 0.24% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
101

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2

125,000 บาท 0.55% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
102

โครงการยกระดับถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมูสี-แม่คำฝั่งหมิ่น

300,000 บาท 1.28% - นายนเรศ มาละ 
103

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9

401,000 บาท 1.70% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
104

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านใหม่ หมู่ 1

400,000 บาท 1.70% - นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
105

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4

99,000 บาท 0.43% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
106

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านบ้านทรายมูล

400,000 บาท 1.70% - นายศานิต ลาต๊ะดี 
107

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9

400,000 บาท 1.70% - นายนิวัตร ราวิชัย 
108

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าถ่อน หมู่ 11

122,000 บาท 0.54% - นายนิวัตร ราวิชัย 
109

โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่มในหมู่บ้านหนองครก

54,000 บาท 0.24% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
110

โครงการก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยน้ำราก หมู่4

401,000 บาท 1.70% - นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ 
111

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2

320,000 บาท 1.36% - นายศานิต ลาต๊ะดี 
112

โครงการขยายไหล่ทาง บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4

500,000 บาท 2.13% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2562

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com