http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

รายการโครงการตามเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2561

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ กองช่างเทศบาลตำบลจันจว้า

  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2561

#
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เปอร์เซ็นงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
41

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

57,500 บาท 0.53% นายนเรศ มาละ  17 มกราคม 2561       0.176% 0.176% 0.176%            
      0.176% 0.176% 0.176%            
42

ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย / ตัด) แบบมือถือ

6,300 บาท 0.06% นายนเรศ มาละ  17 มกราคม 2561       0.02% 0.02% 0.02%            
      0.02% 0.02% 0.02%            
43

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

86,900 บาท 0.80% นายนเรศ มาละ  17 มกราคม 2561       0.20% 0.20% 0.20% 0.20%          
                       
44

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3

500,100 บาท 4.61% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  17 มกราคม 2561     0.92% 0.92% 0.92% 0.92%            
                       
45

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8

299,200 บาท 2.76% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   17 มกราคม 2561                 0.69% 0.69% 0.69% 0.69%
                       
46

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านใหม่ หมู่

400,000 บาท 3.69% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561               0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%
                       
47

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าถ่อน หมู่ 11

303,400 บาท 2.80% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  17 มกราคม 2561                 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%
                       
48

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2

500,000 บาท 4.61% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561             0.922% 0.922% 0.922% 0.922% 0.922%  
                       
49

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1

139,000 บาท 1.28% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561               0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27%
                       
50

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5

397,300 บาท 3.66% นายนเรศ มาละ  17 มกราคม 2561                   1.22% 1.22% 1.22%
                       
51

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองร่อง หมู่ 8

300,000 บาท 2.77% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561                   0.92% 0.92% 0.92%
                       
52

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5

500,000 บาท 4.61% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561                 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
                       
53

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9

400,000 บาท 3.69% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561                   1.23% 1.23% 1.23%
                       
54

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นยาง หมู่ 7

500,000 บาท 4.61% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561       1.15% 1.15% 1.15% 1.15%          
      1.15% 1.15% 1.15% 1.15%          
55

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ 6

152,600 บาท 1.41% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   17 มกราคม 2561       0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28%        
                       
56

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4

500,000 บาท 4.61% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  17 มกราคม 2561       0.92% 0.92% 0.92% 92.0% 0.92%        
                       
57

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองครก หมู่ 6

399,800 บาท 3.69% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  17 มกราคม 2561       0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%        
                       
58

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสันหลวง หมู่ 10

203,500 บาท 1.88% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   17 มกราคม 2561     0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%          
    0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%          
59

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านหัวฝาย หมู่ 11

177,900 บาท 1.64% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   17 มกราคม 2561     0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33%          
    0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33%          
60

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4

497,200 บาท 4.59% นายนเรศ มาละ  17 มกราคม 2561           0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92%    
                       
61

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านทรายมูล หมู่ 2

400,000 บาท 3.69% นายนเรศ มาละ  17 มกราคม 2561           0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%    
                       
62

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าสันหลวง หมู่ 10

196,800 บาท 1.81% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   17 มกราคม 2561           0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36%    
                       
63

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9

383,800 บาท 3.54% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   17 มกราคม 2561           0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%    
                       
64

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บ้านสันทางหลวง หมู่ 12

383,400 บาท 3.54% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   17 มกราคม 2561           0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%    
                       
65

โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ บริเวณปางควายบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1

200,000 บาท 1.84% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  17 มกราคม 2561           0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37%    
                       
  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2561

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com