http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

รายการโครงการตามเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2562

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ กองช่างเทศบาลตำบลจันจว้า

  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2562

#
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เปอร์เซ็นงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
79

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านแม่คำน้ำลัด

1,388,000 บาท 5.91% นายศานิต ลาต๊ะดี  03 ธันวาคม 2561   1.478% 1.478% 1.478% 1.478%              
                       
80

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านทรายมูล

1,202,000 บาท 5.12% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  03 ธันวาคม 2561   1.28% 1.28% 1.28% 1.28%              
                       
81

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลทติก สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก-วัดป่าหมากหน่อ

9,950,000 บาท 42.36% นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   03 ธันวาคม 2561     10.590% 10.590% 10.590% 10.590%            
                       
82

โครงการถมดินลูกรังบ้านหนองครก

210,000 บาท 0.89% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  03 ธันวาคม 2561     0.296% 0.296% 0.296%              
                       
83

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองร่อง

240,000 บาท 1.02% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  03 ธันวาคม 2561     0.34% 0.34% 0.34%              
                       
84

โครงการเปลื่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว

400,000 บาท 1.70% นายดำรงเกียรติ ตันเขียว  03 ธันวาคม 2561     0.425% 0.425% 0.425% 0.425%            
                       
85

โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสันหลวง

400,000 บาท 1.70% นายนิวัตร ราวิชัย  03 ธันวาคม 2561     0.566% 0.566% 0.566%              
                       
86

โครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย

300,000 บาท 1.28% นายปกิตต์ แก้วรากมุข  03 ธันวาคม 2561       0.426% 0.426% 0.426%            
                       
87

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองครก

136,000 บาท 0.58% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  03 ธันวาคม 2561       0.193% 0.193% 0.193%            
                       
88

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสักน้อย บ้านแม่คำน้ำลัด

400,000 บาท 1.70% นายนิวัตร ราวิชัย  03 ธันวาคม 2561       0.566% 0.566% 0.566%            
                       
89

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนน บ้านป่าสักหลวง

500,000 บาท 2.13% นายนิวัตร ราวิชัย  03 ธันวาคม 2561       0.71% 0.71% 0.71%            
                       
90

โครงการก่อสร้างท่อเหลื่ยมทางเข้าสุสาน บ้านสันทางหลวง

400,000 บาท 1.70% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  03 ธันวาคม 2561         0.566% 0.566% 0.566%          
                       
91

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5

500,000 บาท 2.13% นายนิวัตร ราวิชัย  03 ธันวาคม 2561         0.71% 0.71% 0.71%          
                       
92

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3

347,000 บาท 1.52% นายนเรศ มาละ  03 ธันวาคม 2561         0.506% 0.506% 0.506%          
                       
93

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3

153,000 บาท 0.67% นายนเรศ มาละ  03 ธันวาคม 2561         0.223% 0.223% 0.223%          
                       
94

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านต้นยาง

106,000 บาท 0.47% นายศานิต ลาต๊ะดี  03 ธันวาคม 2561         0.156% 0.156% 0.156%          
                       
95

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5

400,000 บาท 1.70% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  03 ธันวาคม 2561           0.566% 0.566% 0.566%        
                       
96

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าถ่อน

170,000 บาท 0.75% นายนิวัตร ราวิชัย  03 ธันวาคม 2561           0.25% 0.25% 0.25%        
                       
97

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7

295,000 บาท 1.30% นายดำรงเกียรติ ตันเขียว  03 ธันวาคม 2561           0.433% 0.433% 0.433%        
                       
98

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าสุสาน บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 6

300,000 บาท 1.28% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  03 ธันวาคม 2561           0.426% 0.426% 0.426%        
                       
99

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านดง หมู่ 6

400,000 บาท 1.70% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  03 ธันวาคม 2561             0.566% 0.566% 0.566%      
                       
100

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2

55,000 บาท 0.24% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  03 ธันวาคม 2561             0.08% 0.08% 0.08%      
                       
101

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2

125,000 บาท 0.55% นายศราวุฒิ คิดข้างบน  03 ธันวาคม 2561             0.183% 0.183% 0.183%      
                       
102

โครงการยกระดับถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมูสี-แม่คำฝั่งหมิ่น

300,000 บาท 1.28% นายนเรศ มาละ  03 ธันวาคม 2561             0.426% 0.426% 0.426%      
                       
103

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9

401,000 บาท 1.70% นายกฤตธัช อุทัยศิลป์  03 ธันวาคม 2561               0.566% 0.566% 0.566%    
                       
  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2562

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com