ผลการปฏิบัติงานโครงการตามเทศบัญญัติ


กราฟแสดงผลการดำเนินการตามโครงการเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2566  ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า