ผลการปฏิบัติงานโครงการตามเทศบัญญัติ


กราฟแสดงผลการดำเนินการตามโครงการเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2566  ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ตำบลจันจว้าใต้