ผลการปฏิบัติงานโครงการตามเทศบัญญัติ


กราฟแสดงผลการดำเนินการตามโครงการเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2566  ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตำบลจันจว้าใต้