http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

ติดต่อเรา กองช่าง ทต.จันจว้า

Contact US


ชื่อองค์กร กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 49 หมู่ที่ 2
ถนน พหลโยธิน ตำบล จันจว้าใต้
อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57270 พิกัดหน่วยงาน Lat: 20.224687051746415 Long: 99.94711053609853
โทรศัพท์ 0-5377-5123 ต่อ 107 โทรสาร 0-5377-5510
Email sanitlatadee@gmail.com Website http://www.civilwork.org/
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ภายใน ผ่านตู้สาขา 0-5377-5123
กด
ติดต่อ
สายตรง
หมายเหตุ
ห้องผู้บริหาร
102   ห้องนายกเทศมนตรี 081-0271449 นายบรรจง ยางยืน
103   ห้องรองนายกเทศมนตรี 1 082-8894642 นายณัฐวุฒิ ประวัง
108   ห้องรองนายกเทศมนตรี 2 084-6102849 นายอรัญ จินดาธรรม
122   เลขาฯ/นายกฯ 087-3027366 นางพรรณา จินดาธรรม
สำนักปลัด
104   ห้องปลัดเทศบาล - ว่าที่ร้อยตรีธีระภพ ธนะศรี
140   ห้องรองปลัดเทศบาล - นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข
119   สำนักปลัดชั้น 1 - พัฒนาชุมชน
101   สำนักปลัดชั้น 1 - ใช้ร่วมกัน
138   สำนักปลัดชั้น 1 - ใช้ร่วมกัน
137   ห้องทะเบียน - งานทะเบียน
124   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ใช้ร่วมกัน
139   สำนักปลัดชั้น 2 - ใช้ร่วมกัน
130   สำนักงานปลัดชั้น 1 - ป้าแม็ค
124   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกันฯ
กองคลัง
106   งานการเงินและบัญชี - ใช้ร่วมกัน
118   ผุ้อำนวยการกองคลัง - นางอุไรวรรณ์ ชาวคำเขตต์
133   งานธุรการ - -
134   นักวิชาการเงินและบัญชี - -
135   กองคลัง - -
136   กองคลัง - -
กองสาธารณสุข
120   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ใช้ร่วมกัน
131   ผุ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - นางรัตนา วงศ์ปัญญา
กองการศึกษา
105   กองการศึกษา - ใช้ร่วมกัน
127   กองการศึกษา - ศูนย์ ICT
แผนที่ ทต.จันจว้า
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com