http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ฝ่าย/งาน
หมายเหตุ
22 นางศรีวัย หมูคำ

นางศรีวัย หมูคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
19 ตุลาคม 2558
23 นายสมาน ต๊ะต้องใจ

นายสมาน ต๊ะต้องใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
8 กรกฎาคม 2559
25 นายสรวิศ  ชูสกุล

นายสรวิศ ชูสกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ฝ่ายการโยธา
งานศูนย์เครื่องจักรกล
2 ตุลาคม 2561
26 นายวิรัตน์ ปิงยอง

นายวิรัตน์ ปิงยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง ฝ่ายการโยธา
งานศูนย์เครื่องจักรกล
19 ตุลาคม 2559
27 นายสมคิด คะสุดใจ

นายสมคิด คะสุดใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ฝ่ายการโยธา
งานศูนย์เครื่องจักรกล
19 ตุลาคม 2558
28 นายลิขิต ชุ่มมงคล

นายลิขิต ชุ่มมงคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับรถบรรทุก ฝ่ายการโยธา
งานศูนย์เครื่องจักรกล
19 ตุลาคม 2558
29 นายปกิตต์ แก้วรากมุข

นายปกิตต์ แก้วรากมุข

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างตามภารกิจ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
26 มกราคม 2559
31 นายประทน จินดาธรรม

นายประทน จินดาธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวรยามรักษาการ ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
4 มกราคม 2559
32 นายขวัญชัย ทองคำ

นายขวัญชัย ทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
7 กรกฎาคม 2559
33 นายสถาบัน ปินทรายมูล

นายสถาบัน ปินทรายมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
2 พฤษภาคม 2566
35 ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า ผู้อำนวยการกองช่าง
28 สิงหาคม 2560
36 นางสาวรุจีพัชร ขยัน

นางสาวรุจีพัชร ขยัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
งานธุรการ
10 พฤศจิกายน 2563
37 นายนิรันดร์ กันแก้ว

นายนิรันดร์ กันแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
งานธุรการ
20 กรกฎาคม 2563
38 อรอมล จันทาพูน

อรอมล จันทาพูน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป
งานธุรการประปา
22 กรกฎาคม 2563
39 เกษธินี กันแก้ว

เกษธินี กันแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานธุรการ
22 กรกฎาคม 2563
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com